ITA2566 อบต.หนองหลวง
E-service
Q&A
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.nongluanglocal.go.th
 
 
  ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง พ.ศ.2566     ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566      
 
 
 
   


โครงการ “ครอบครัวคุณธรรมนำสังคมเข้มแข็ง” (พาลูกจูงหลานเข้าวัด) พัฒนาคนสู่สังคมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 วัดไตรรัตน์ ...

ลงพื้นที่เยี่ยมและติดตามผู้ป่วยจิตเวช (กลุ่มสีแดง) จำนวน 2 ราย ราษฎร หมู่ที่ 9 บ้านเลิศไมตรี และ ราษฎร หมู่ที่ 14 บ้านหนองสวรรค์...

ประชุมคณะกรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตำบลหนองหลวงและคณะอนุกรรมการจัดระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลหนองหลวง (Long Term Care) ครั้งที่ 1 / 2567...

ร่วมกับประชาชนบ้านเลิศไมตรี แห่ผ้าไตร ใบวิสุงคามสีมา เข้าสู่วัดไตรรัตน์ บ้านเลิศไมตรี หมู่ที่ 9...


โครงการ “ครอบครัวคุณธรรมนำสังคมเข้มแข็ง” (พาลูกจูงหลานเข้าวัด) พัฒนาคนสู่สังคมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 วัดไตรรัตน์ ...

ลงพื้นที่เยี่ยมและติดตามผู้ป่วยจิตเวช (กลุ่มสีแดง) จำนวน 2 ราย ราษฎร หมู่ที่ 9 บ้านเลิศไมตรี และ ราษฎร หมู่ที่ 14 บ้านหนองสวรรค์...

ประชุมคณะกรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตำบลหนองหลวงและคณะอนุกรรมการจัดระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลหนองหลวง (Long Term Care) ครั้งที่ 1 / 2567...

ร่วมกับประชาชนบ้านเลิศไมตรี แห่ผ้าไตร ใบวิสุงคามสีมา เข้าสู่วัดไตรรัตน์ บ้านเลิศไมตรี หมู่ที่ 9...

ประชุมเตรียมงานโครงการงานประเพณีลอยกระทง ตำบลหนองหลวง ประจำปี 2566 โดยจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2566...

กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส มีฐานะยากจน ประสบปัญหาความรุนเเรงในครอบครัว ราษฎร หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก...

กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองคาย เตรียมชุมชนรับผู้ป่วยจิตเวช ภาวะรุนแรงและหวาดระเเวง หมู่ที่ 14 บ้านหนองสวรรค์ กลับเข้าสุ่ชุมชน...

โครงการฝึกอบรม สัมมนากลุ่มสตรีอำเภอเฝ้าไร่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ...
 
 
17 ต.ค. 2566 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง พ.ศ.2566
17 ต.ค. 2566 ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
10 เม.ย. 2566 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2565
23 ก.พ. 2566 การรับลงทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส...
1 ก.พ. 2566 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปล...
13 ธ.ค. 2565 โครงการส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุ
21 ก.ค. 2566 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้า...
17 ก.ค. 2566 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านโนนมันปลา หมู่ท...
6 พ.ย. 2563 ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 พ.ย. 2563 ราคากลางรถบรรทุก 6 ล้อ (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ
25 ธ.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นท...
21 ก.ค. 2564 ปรกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านแบง ม.2 สายบ้านแ...
24 ส.ค. 2563 ปรกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายทางเดินรอบหนองส...
10 ส.ค. 2563 ปรกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายทางบ้านโนนห้วยท...
25 มิ.ย. 2563 ปรกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายทางเดินรอบหนองส...
10 มิ.ย. 2563 ปรกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายทางบ้านโนนห้วยท...
Loading...
 

ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช. เทศบาล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
สินค้า OTop
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ข้อมูลในตำบลหนองหลวง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566
 

 

 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 448235 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -