องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย: www.nongluanglocal.go.th

 
 

 

 

แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 [ 4 เม.ย. 2567 ]26
2 ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]9
3 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]11
4 ประชุมประชาคมระดับตำบล ทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุโครงการเข้าแผนพัมนาท้องถิ่น (พศ ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) [ 10 มี.ค. 2566 ]212
5 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่2 [ 3 มี.ค. 2566 ]160
6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน [ 17 ก.พ. 2566 ]153
7 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี [ 15 ก.พ. 2566 ]53
8 แผนการดำเนินการประจำปี [ 6 ก.พ. 2566 ]175
9 ปกรายงานผลการดำเนินงาน [ 4 เม.ย. 2565 ]147
10 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ [ 9 มี.ค. 2565 ]156
11 แผนการดำเนินงานปี 2564 [ 1 ธ.ค. 2563 ]159
12 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 12 พ.ย. 2561 ]151
13 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนกำรดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 12 พ.ย. 2561 ]147
14 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [ 12 พ.ย. 2561 ]142