องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย: www.nongluanglocal.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

         ? การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา      5    แห่ง ได้แก่

1.โรงเรียนบ้านหนองหลวง                              ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1

2.โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์               ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5

3.โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 8                                    ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8

4.โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน                              ตั้งอยู่ หมู่ที่ 16

5.โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา                    ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3

โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)                    1  แห่ง ได้แก่

1.โรงเรียนบ้านแบง                                     ตั้งอยู่ หมู่ที่ 20

  (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)

         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  4  แห่ง ได้แก่

          1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก้วดวงตา ตั้งอยู่หมู่ที่ 7        จำนวนนักเรียนประมาณ              70   คน

          2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบง    ตั้งอยู่หมู่ที่ 10      จำนวนนักเรียนประมาณ              80   คน

          3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวเงิน ตั้งอยู่หมู่ที่ 16 จำนวนนักเรียนประมาณ           61   คน

          4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสมบูรณ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 14  จำนวนนักเรียนประมาณ          65   คน

          ในพื้นที่มีการศึกษานอกระบบ(กศน.ตำบลหนองหลวง)  1  แห่ง

          ?สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหลวง   จำนวน  2  แห่ง

-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหลวง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังไฮ    ตั้งอยู่หมู่ที่ 10

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

มีการจัดตั้ง อสม. ทุกหมู่บ้าน

อาสาสมัครดูผู้สูงอายุที่บ้าน จำนวน 43 คน

          ?อาชญากรรม

          -

          ?ยาเสพติด

          ปัญหายาเสพติด ไม่มีพื้นที่เฝ้าระวัง

          ?การสังคมสงเคราะห์

          องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง  ได้ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้พิการ และประชาชนทั่วไป