องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย: www.nongluanglocal.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

 

 

 

       ตำบลหนองหลวงพัฒนา  การศึกาษาก้าวไกล

ทันสมัยเทคโนโลยี     มีดีเศรษฐกิจ

คุณภาพชีวิตที่ดี   สืบสานประเพณีท้องถิ่น