องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย: www.nongluanglocal.go.th

 
 
กองการศึกษา

 

 

 

 

 

 
  จ่าสิบเอกคงเดช โอนากุล  
  นักวิชาการศึกษา  

 

 

 

 

 

   
นางวสุภัทร แสนละคร นางสาวอุไรรัตน์  ราชาเดช นางสุภาวดี วงษ์ไชยา
ครู คศ.2 ครู คศ.3 ครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

 

 

   
นางสัมพันธ์ อัสสวะศัย น.ส.ภารุณี ผลาศักดิ์ นางนันทวรรณ แสงเพชร
ครู คศ.2 ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

 

 

 

   
นางปนัดดา จันทูล นางสาวลัดดา แสงยะรักษ์ นางสุพาพร อินทะสร้อย
ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก

 

 

 

 

 

 

   
นางสำอางค์ มาลาดี นางเกศชนก แท่นหิน นางสาวภรทิพย์ ภูหนองโอง
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 

 

 

 

   

นางสาวศุภกานต์ บุญเสริม

นางสาวสิริวรรณ คุณาเลา นายบพิตร คุณาเลา
ผช.นักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

 

   
นางสาวคุณากร ปาละสาร    
ผู้ดูแลเด็ก