องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย: www.nongluanglocal.go.th

 
 
สภา อบต.

   
  นายวีระ  เพียรไทยสงค์  
  ประธานสภา อบต.หนองหลวง  
   
  นางสรารัตน์  ศรีอุดร นายประยูร  พลทอง   
 

รองประธานสภา อบต.หนองหลวง

เลขานุการสภา อบต.หนองหลวง

 
   
  นางพรทิพย์  คำสุข นายแสงกล้า  สร้อยสงค์  

สมาชิกอบต.หนองหลวงหมู่ที่ 1

สมาชิกอบต.หนองหลวงหมู่ที่ 2

   
  นายพัสดร  ชาวสวย นายอ๊อด  สิงห์ขอนอาจ  

สมาชิกอบต.หนองหลวงหมู่ที่ 3

สมาชิกอบต.หนองหลวงหมู่ที่ 4

 
 
  นายปณชัย  คล้อยคำ นายประยูร  พลทอง  

สมาชิกอบต.หนองหลวงหมู่ที่ 5

สมาชิกอบต.หนองหลวงหมู่ที่ 7

 

 
  นายวิชัย  น้อยบุุตร นายชญช์  อินทะมาตร์  

สมาชิกอบต.หนองหลวงหมู่ที่ 8

สมาชิกอบต.หนองหลวงหมู่ที่ 9

 

 
  นายเคน  วรรณพราหมณ์ นายศุภชัย  ศรีอุดร  

สมาชิกอบต.หนองหลวงหมู่ที่ 10

สมาชิกอบต.หนองหลวงหมู่ที่ 11

 

 
  นายจันทร์หอม  แสงโทโพธิ์ นายสุรศักดิ์  นันทจันทร์  

สมาชิกอบต.หนองหลวงหมู่ที่ 12

สมาชิกอบต.หนองหลวงหมู่ที่ 13

 

 
  นายสมบัติ  ภูแข่งหมอก นายคงเดช  วิชาชัย  

สมาชิกอบต.หนองหลวงหมู่ที่ 14

สมาชิกอบต.หนองหลวงหมู่ที่ 15

 

 
  นายบุญปัน  กัณทสี นางสรารัตน์  ศรีอุดร  

สมาชิกอบต.หนองหลวงหมู่ที่ 16

สมาชิกอบต.หนองหลวงหมู่ที่ 17

 

 
  นายอดุลย์  ปาละสาร นายเรียน  ทระทึก  

สมาชิกอบต.หนองหลวงหมู่ที่ 18

สมาชิกอบต.หนองหลวงหมู่ที่ 19

     
  นางทัศวรรณ์  ปัญจาคะ    

สมาชิกอบต.หนองหลวงหมู่ที่ 20