องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย: www.nongluanglocal.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1.ด้านกายภาพ

          1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล

ตำบลหนองหลวง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคายไปทางถนน อำเภอโพนพิสัยห่างจากที่ว่าการอำเภอเมือง 69 กิโลเมตร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงตั้งอยู่ห่างที่ว่าการอำเภอเฝ้าไร่ 10 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 58 ตารางกิโลเมตร หรือ 36,250 ไร่  โดยมีอาณาเขตติดกับพื้นที่ตำบลต่าง ๆดังนี้

          ทิศเหนือ          ติดต่อตำบลวังหลวง       อำเภอเฝ้าไร่                จังหวัดหนองคาย

          ทิศตะวันออก     ติดต่อตำบลเฝ้าไร่          อำเภอเฝ้าไร่               จังหวัดหนองคาย

          ทิศตะวันตก      ติดต่อตำบลจุมพล         อำเภอโพนพิสัย           จังหวัดหนองคาย

          ทิศใต้             ติดต่อตำบลบ้านผือ        อำเภอโพนพิสัย            จังหวัดหนองคาย

          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มมีความลาดเอียงเล็กน้อย มีหน้าดินตื้นเขินมีดินลูกรังปะปนเป็นบางส่วน ลักษณะหมู่บ้านตั้งอยู่เป็นกลุ่มๆ ระยะห่างกันโดยเฉลี่ย 2 กิโลเมตร

          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว

          1.4 ลักษณะของดิน

ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว

          1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

มีแหล่งน้ำธรรมชาติทีประชาชนใช้ทำการเกษตร ได้แก่ หนองฮี

          1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้

ในพื้นที่อยู่ในเขตป่าไม้เสื่อมโทรมบางส่วน

2.ด้านการเมืองการปกครอง

          2.1 เขตการปกครอง

ตำบลหนองหลวงประกอบด้วยจำนวนหมู่บ้าน  20  หมู่บ้าน

          2.2 การเลือกตั้ง

การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจำนวน 20 หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า จะมี ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละ 2 คน 20 หมู่บ้าน รวมเป็น 40 คน

3.ประชากร

          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

ประชากรทั้งสิ้น  จำนวน 14,908 คน แยกเป็นชาย 7,512 คน หญิง7,424 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย  245.74  คนต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2559)

หมู่ที่

หมู่บ้าน

ประชากร

รวม (คน)

หลังคาเรือน

ชาย (คน)

หญิง (คน)

1

หนองหลวง

281

277

558

166

2

แบง

317

291

608

162

3

กุดแคน

318

459

840

245

4

โนนสมบูรณ์

372

409

781

199

5

หนองจอก

463

431

894

254

6

หนองบัวเงิน

417

424

841

255

7

โนนมันปลา

491

530

1,021

300

8

โนนห้วยทราย

436

408

844

222

9

เลิศไมตรี

302

311

613

182

10

วังไฮ

301

287

588

175

11

โนนมีชัย

315

329

644

196

12

ศรีวิไล

540

526

1,066

274

13

ใหม่วังไฮ

256

257

513

130

14

หนองสวรรค์

612

580

1,192

278

15

รุ่งอรุณ

294

297

591

147

16

สุขสำราญ

373

363

736

166

17

หนองหลวงใหม่

354

319

673

171

18

หนองบัวเงินเหนือ

420

355

775

203

19

หนองหลวงเก่า

314

263

577

141

20

แบงใหม่

277

276

553

170

 

รวม

7,512

7,424

14,908

4,036

          3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร

ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน 35 – 55 ปี