องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย: www.nongluanglocal.go.th

 
 
กองช่าง

   
  นายเปี๊ยก  ใจคง  
  ผู้อำนวยการกองช่าง  

 
นายภักดี  ทับทิมดำ พันจ่าเอกพิชิต  สาคูณ นายจักราวุฒิ  จันพรม
นายช่างโยธา นายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายพลวัฒน์  ศรีอุดร นางสาวรสรินทร์  สีบุตะ นายธวัชชัย  เหล่าเจริญ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

 
นายไพรเนตร   อยู่เย็น นายจีรพันธ์  ทองคำ  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา พนักงานขับรถยนต์