องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย: www.nongluanglocal.go.th

 
 
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ


ชื่อ - นามสกุลผู้ขอรับบริการ :
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
ที่อยู่:
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
   
ระดับความพึงพอใจ
     5 = มากที่สุดหรือดีมาก  4 = มากหรือดี  3 = ปานกลางหรือพอใช้  2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐาน  1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข
* ค่าเริ่มต้น ที่ 5 = มากที่สุดหรือดีมาก
1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 5 4 3 2 1
 
1.1เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งการสภาพการวางตัวเรียบร้อย
1.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
1.3 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อ
1.4 เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม
2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 5 4 3 2 1
 

2.1 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน

2.2 ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว

2.3 มีผังลำดับขั้นตอนมและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน

3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 5 4 3 2 1
 

3.1 การจัดสิ่งอำนวยความสวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม
เก้าอี้รองรับบริการ

3.2 อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย

4 ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลทุง่คอกควรปรับปรุงด้านใด 5 4 3 2 1
 

4.1 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

4.2 ด้านข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการแก่ประชาชน

4.3 ด้านสถานที่ในการให้บริการ

ด้านอื่น ๆ (ระบุ)