วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทเก้าอี้สำนักงาน ? โต๊ะทำงาน จำนวน 2 รายการ กองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดขจัดคราบอเนกประสงค์ ขนาด 1 ลิตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2567
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (บล็อกคอนเวิร์ด) บ้านโนนมันปลา หมู่ที่ 7
12  ก.ค. 2567
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนทั้ง 6 แห่ง ในสังกัดงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 437 หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวเงินเหนือ หมู่ที่ 18 ซอย 2 (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนมันปลา หมู่ที่ 7 (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแบงใหม่ หมู่ที่ 20 (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านรุ่งอรุณ หมู่ที่ 15 (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวเงินเหนือ หมู่ที่ 18 ซอย 1 (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง