องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย: www.nongluanglocal.go.th

 
 
กองคลัง

   
  นางพิชามญชุ์  สารแสน  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
 

 
  นางขนิษฐา  แสนพันนา  
  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี  
นางสาวจันทร  สีสรร นางสาวฤทัย  มูลสมบัติ นางสาวศุวพร  จันทะพิมพ์
นักวิชาการคลัง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน นักวิชาการเงิน


นายญาณวุฒิ  สโมสร นางสาววิจิตรา  คำมะลา นางสาวณีรบล คล้อยคำ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินฯ ผช.จนท.จัดเก็บ ฯ

นางสาวจำลอง  ลีระบุตร นางสาววาสนา  สมจิตร นางสาวนิภารัตน์  วัฒนพล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คนงาน

   
นางสาวจิราพร  แทนศรี นางสาวนันทพร  หอมดวง  
คนงาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ