องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย: www.nongluanglocal.go.th

 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน

ระบบบริการพื้นฐาน

         ?การคมนาคมขนส่ง

มีถนนลาดยางแอลฟัลท์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง

มีถนนลาดยาง 3 สาย  ยาว 17 กิโลเมตร

มีถนนลูกรังระหว่างหมู่บ้าน  จำนวน  15  สาย  ยาว  74  กิโลเมตร

        ? การไฟฟ้า

มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน  จำนวน  4,036   ครัวเรือน 

          ?การประปา

มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จำนวน 20 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1-20

          ? โทรศัพท์

ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่

          ?ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์โพนพิสัย ตั้งอยู่ ตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ห่างจากตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 15 กิโลเมตร