องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย: www.nongluanglocal.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

   
  นายสมใจ  นัติพันธ์  
  ปลัด  อบต. หนองหลวง  
   
  นางสาวจินตนา  ศรีสุพันธ์  
  รองปลัด   อบต.หนองหลวง  
นางพิชามญชุ์  สารแสน นายเปี๊ยก   ใจคง นายวิสิทธิ์  จันทวดี
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าสำนักปลัด

 

 

นางสาวเยาวนาถ  ศรีตะบุตร   นายวิสิทธิ์  จันทวดี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ   รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา
 

 

 

ว่าง