องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย: www.nongluanglocal.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม
  นางสาวเยาวนาถ ศรีตะบุตร  
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  


นางสาวณัฏฐนันท์ สลับสี    นายปิยะพงษ์ ประเวนิชย์
นักสังคมสงเคระห์   เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

 
นายคมสันต์ นาราช   นางสาวศิริพร  เฮืองศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   ผช.นักพัฒนาชุมชน