องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย: www.nongluanglocal.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

ระบบเศรษฐกิจ

          ?การเกษตร

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ไร่มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ยาพารา ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง

          ?การปศุสัตว์

ตำบลหนองหลวง มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค เลี้ยงแพะ และการเลี้ยงสุกร ในทุกหมู่บ้านของ ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

          ?การท่องเที่ยว

มีสวนสาธารณะตำบลหนองหลวง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนของประชาชน

          ?อุตสาหกรรม

ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย มีอุตสาหกรรมในพื้นที่ ประกอบด้วย

1. ร้านเกมส์ – อินเตอร์เน็ต                                   จำนวน           11      แห่ง

2. โรงแรม/รีสอร์ท                                                จำนวน           1        แห่ง

3. ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                                             จำนวน           1       แห่ง

4. ปั๊มน้ำมันหลอด                                                 จำนวน           7       แห่ง

5. ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ                                       จำนวน           1       แห่ง

6. แปรสภาพถุงพลาสติก                                       จำนวน           3        แห่ง

7. โรงสี                                                               จำนวน           5        แห่ง

8. ร้านขายของชำ                                                 จำนวน           61      แห่ง

9.  หน่วยป่าไม้                                                     จำนวน           1        แห่ง

10.  ร้านเหล็กดัด                                                  จำนวน           2        แห่ง

11. ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์                                   จำนวน           2        แห่ง

12. อู่ซ่อมรถยนต์                                                  จำนวน           2        แห่ง

13. ร้านจำหน่ายอะไหล่รถจักรยานยนต์                   จำนวน           1        แห่ง

14. ร้านรับซื้อของเก่า                                            จำนวน           1        แห่ง

15. ร้านขายสินค้าเบ็ดเตล็ด                                    จำนวน           39     แห่ง

16. ร้านทำเบาะ                                                    จำนวน           1        แห่ง

17. ร้านขายปุ๋ย                                                     จำนวน           1        แห่ง

18. ร้านผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม                               จำนวน           3        แห่ง

19. ร้านเช่าเครื่องเสียง                                          จำนวน           1        แห่ง

20. ร้านจำหน่ายพันธ์ยางพารา                                จำนวน           1        แห่ง

21. ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า                                             จำนวน           2        แห่ง

22. ร้านตัดผม                                                       จำนวน           1        แห่ง

23. ร้านเสริมสวย                                                   จำนวน           4        แห่ง

24. ร้านมินิมาร์ท                                                    จำนวน           1        แห่ง

25. ร้านขายอาหาร                                                 จำนวน           4        แห่ง

26. ตู้คอนเทนเนอร์แช่แข็ง                                      จำนวน           1        แห่ง

27. ตลาดนัดโค – กระบือ                                        จำนวน           1        แห่ง

(สำรวจข้อมูลจากการเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบล)

         ?การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

- กลุ่มเลี้ยงแพะหมู่ที่ 13                                1        กลุ่ม

- กลุ่มอาชีพตำบลหนองหลวง                        20      กลุ่ม

         ? แรงงาน

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง

เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

           ?ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน

มีจำนวน 20 หมู่บ้าน และมีข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมู่บ้านดังนี้

หมู่ที่

หมู่บ้าน

ประชากร

รวม (คน)

หลังคาเรือน

ชาย (คน)

หญิง (คน)

1

หนองหลวง

281

277

558

166

2

แบง

317

291

608

162

3

กุดแคน

318

459

840

245

4

โนนสมบูรณ์

372

409

781

199

5

หนองจอก

463

431

894

254

6

หนองบัวเงิน

417

424

841

255

7

โนนมันปลา

491

530

1,021

300

8

โนนห้วยทราย

436

408

844

222

9

เลิศไมตรี

302

311

613

182

10

วังไฮ

301

287

588

175

11

โนนมีชัย

315

329

644

196

12

ศรีวิไล

540

526

1,066

274

13

ใหม่วังไฮ

256

257

513

130

14

หนองสวรรค์

612

580

1,192

278

15

รุ่งอรุณ

294

297

591

147

16

สุขสำราญ

373

363

736

166

17

หนองหลวงใหม่

354

319

673

171

18

หนองบัวเงินเหนือ

420

355

775

203

19

หนองหลวงเก่า

314

263

577

141

20

แบงใหม่

277

276

553

170

 

รวม

7,512

7,424

14,908

4,036

          ?ข้อมูลด้านการเกษตร

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว  มันสัมปะหลัง  ปาล์มน้ำมัน ยางพารา

          ?ข้อมูลด้านแหล่งน้ำการเกษตร

          แหล่งน้ำธรรมชาติลำห้วยสาขาต่างๆ เช่น หนองฮี          

          ?ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)

มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จำนวน 20 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1-20