องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย: www.nongluanglocal.go.th

 
 
สำนักปลัด

   
  นายสมใจ นัติพันธ์  
  ปลัด  อบต. หนองหลวง  
   
  นางสาวจินตนา ศรีสุพันธ์  
  รองปลัด   อบต.หนองหลวง  
   
  นายวิสิทธิ์  จันทวดี  
  หัวหน้าสำนักปลัด  
นายอนุชา แก้วสุวรรณ์ นางสาวยุภาวดี  หมายไชย นายภานุพันธุ์   ศิลากุล
นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายอธิบดินทร์  ชูปัญญา นางสาวญาณิศา สิงขรอาจ นางสาวสาวิตรี  ศรีสุธรรม
นักประชาสัมพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นักวิชาการสาธารณสุข


นายดุสิต       มีเงิน นางสาวประนอม แสนบุญศิริ นายสมเด็จ  สมจิตร
เจ้าพนักงานป้องกันฯ นักจัดการงานทั่วไป พนักงานสูบน้ำ


นายสำเนียง โสรสา นางจิรปรียาภรณ์ สุขอนันต์ นางสาวรำไพร  แสงพระอาทิตย์
พนง.ขับรถยนต์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

   
นางสาวพรรณวิภา  ศรีสมพงษ์ นางสาวมัชฌิมา โคตรศรี นางสาวชัญญานุช ศรีรัตนาม
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยนิติกร ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
 

นางสาวธิดารัตน์  ทองสะโคม นางสาวณัฐสินี  ศรีบุญ นางสาวสุทธิดา  สาวงนาม
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คนงาน
 
นายระวี  หงษ์งาม นายธวัชชัย  โครตฤาชัย นายเสมียน  โสระสา
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถน้ำ
 
นายสุขสวัสดิ์  แก้วอุดม นายสดใส หว้านเครือ นางสาวพรรณี   อนุพันธ์
นักการภารโรง พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์