องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย: www.nongluanglocal.go.th

 
 
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

   
นางสาวนิภารัตน์  สุดบอนิต   นายบุญทำ     สมงาม
พนักงานจ้างเหมาบริการ   พนักงานจ้างเหมาบริการ
     
     
     

 

 

 

 

   
นายบุญจันทร์  ผางน้ำคำ   นายพัฒนกร    สุขภิบาล
พนักงานจ้างเหมาบริการ   พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

   
นายวันชนะ   กระแสร์ชล   นางสาวศุภกาญจน์  เสือแสงทอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ   พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

   
นางสาวกิตติยา  พิรานรัมย์   นางสาวกาญจนา  กันหา
พนักงานจ้างเหมาบริการ   พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

   
นางสาววาสนา  สมจิตร   นางสาวนันทพร  หอมดวง
พนักงานจ้างเหมาบริการ   พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

   
นายสมพงค์   ปานรอด    นางสาวสุรีรัตน์    ปฏิบุตร
พนักงานจ้างเหมาบริการ   พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

   
นางสาวลักขณา  สีถิ่น   นายพิชิตชัย    แสนสนิท
พนักงานจ้างเหมาบริการ   พนักงานจ้างเหมาบริการ
   
นางสาวชัญญานุช   อาจอำนวย   นายกิตติศักดิ์ อรรคบุตร
พนักงานจ้างเหมาบริการ   พนักงานจ้างเหมาบริการ