องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย: www.nongluanglocal.go.th

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

แผนที่เส้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ชื่อ + นางสมัย ชนาราษฎร์
ตำแหน่ง + นายกอบต. หนองหลวง
โทรศัพท์ + 081-0606508
อีเมลล์ + admin@nongluanglocal.go.th
ชื่อ + นายสมใจ  นัติพันธ์
ตำแหน่ง + ปลัด  อบต. หนองหลวง
โทรศัพท์ + 042-414921
อีเมลล์ + admin@nongluanglocal.go.th
ชื่อ + นางสาวจินตนา  ศรีสุพันธ์
ตำแหน่ง + รองปลัด   อบต.หนองหลวง
โทรศัพท์ + 042-414921
อีเมลล์ + admin@nongluanglocal.go.th
ชื่อ + นางพิชามญชุ์  สารแสน
ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ + 042-414921
อีเมลล์ + admin@nongluanglocal.go.th
ชื่อ + นายเปี๊ยก  ใจคง
ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ + 042-414921
อีเมลล์ + admin@nongluanglocal.go.th
  ชื่อ +  
ตำแหน่ง + หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์ + 042-414921
อีเมลล์ +