ITA อบต.หนองหลวง
สถานที่ท่องเที่ยว
Q&A
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.nongluanglocal.go.th
 
 
  การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส     รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕     รายงานผลการสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ อบต.หนองหลวง      
 
 
 
   


ร่วมขบวนแห่บุปผชาติ งานเทศกาลดอกจานบาน มหัศจรรย์หุ่นจักสานไม้ไผ่ยักษ์ อนุรักษ์ประเพณีบุญคูณลาน สืบสานถิ่นผ้าไหม ไหว้พระธาตุรวงข้าวเจดีย์ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2565 ...

ซ้อมรำขบวนแห่รถบุปผชาติและรำบวงสรวง ในงาน “เทศกาลดอกจานบาน มหัศจรรย์หุ่นจักสารไม้ไผ่ยักษ์ อนุรักษ์บุญคูณลาน สืบสานถิ่นผ้าไหม ไหว้พระธาตุรวงข้าวเจดีย์ อำเภอเฝ้าไร่ ประจำปี 2565...

บริจาค อาหารว่าง น้ำดื่ม ให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน ที่ห้องประชุม มดง่าม อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย...

พิธีรับมอบลายผ้าพระราชทาน"ผ้าขิตลายนารีรัตนราชกัญญา"...


ร่วมขบวนแห่บุปผชาติ งานเทศกาลดอกจานบาน มหัศจรรย์หุ่นจักสานไม้ไผ่ยักษ์ อนุรักษ์ประเพณีบุญคูณลาน สืบสานถิ่นผ้าไหม ไหว้พระธาตุรวงข้าวเจดีย์ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2565 ...

ซ้อมรำขบวนแห่รถบุปผชาติและรำบวงสรวง ในงาน “เทศกาลดอกจานบาน มหัศจรรย์หุ่นจักสารไม้ไผ่ยักษ์ อนุรักษ์บุญคูณลาน สืบสานถิ่นผ้าไหม ไหว้พระธาตุรวงข้าวเจดีย์ อำเภอเฝ้าไร่ ประจำปี 2565...

บริจาค อาหารว่าง น้ำดื่ม ให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน ที่ห้องประชุม มดง่าม อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย...

พิธีรับมอบลายผ้าพระราชทาน"ผ้าขิตลายนารีรัตนราชกัญญา"...

โครงการ 1 ทศวรรษเหลียวหลังแลหน้าพัฒนากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หนองคาย ...

ออกพ่นฉีดยาฆ่าเชื้อ...

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” บำ...

เคารพธงชาติ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565...
 
 
22 เม.ย. 2565 การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
21 เม.ย. 2565 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง...
19 ม.ค. 2565 นโยบายไม่รับของขวัญ
14 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบริบาลท้องถิ่น
9 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
6 ก.ย. 2564 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
25 ธ.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นท...
24 ธ.ค. 2561 ประกาสผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังพื้นที่ทางการเกษตร ...
19 พ.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างหอสูงริมหนองหลวง
7 พ.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
31 พ.ค. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
21 ก.ค. 2564 ปรกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านแบง ม.2 สายบ้านแ...
24 ส.ค. 2563 ปรกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายทางเดินรอบหนองส...
10 ส.ค. 2563 ปรกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายทางบ้านโนนห้วยท...
25 มิ.ย. 2563 ปรกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายทางเดินรอบหนองส...
10 มิ.ย. 2563 ปรกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายทางบ้านโนนห้วยท...
Loading...
 

ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช. เทศบาล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564

 

 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 300354 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -