ITA อบต.หนองหลวง
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.nongluanglocal.go.th
 
 
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน     คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส     คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      
 
 
 
   


การประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง...

...

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวเงินเหนือ หมู่ที่ 18...


การประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง...

...

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวเงินเหนือ หมู่ที่ 18...

ประชาสัมพันธ์การยื่นชำระภาษี ประจำปี 2560...

กิจกรรมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง...

โครงการทบทวน อาสาสมัครป้องกันพลเรือน...

พิธีปิดโครงการเเข่งขันกีฬา"สามสร้าง"ต้านภัยยาเสพติด to be number one...
 
 
28 ก.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์ สิทธิของประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ
16 เม.ย. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำนาบัตรประจำ...
25 ก.พ. 2563 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความรู้คว...
21 ก.พ. 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองห...
31 ม.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลื...
24 ม.ค. 2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอ...
25 ธ.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นท...
24 ธ.ค. 2561 ประกาสผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังพื้นที่ทางการเกษตร ...
19 พ.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างหอสูงริมหนองหลวง
7 พ.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
31 พ.ค. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
31 พ.ค. 2561 ราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูง...
Loading...
 

ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช. เทศบาล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564

 

 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 157772 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -