ITA อบต.หนองหลวง
สถานที่ท่องเที่ยว
Q&A
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.nongluanglocal.go.th
 
 
  เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล     เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566     การรับลงทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566      
 
 
 
   


ร่วมมอบจักรยาน เพื่อนำไปมอบให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ใน"วันรวมน้ำใจสู่กาชาด"...

เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ...

ลงพื้นที่ตรวจดูความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (แบบมีฝาปิด) ม. 2 ม. 13 ม. 20...

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองหลวง...


ร่วมมอบจักรยาน เพื่อนำไปมอบให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ใน"วันรวมน้ำใจสู่กาชาด"...

เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ...

ลงพื้นที่ตรวจดูความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (แบบมีฝาปิด) ม. 2 ม. 13 ม. 20...

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองหลวง...

กิจกรรมเคารพธงชาติประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2566...

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2566...

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองคาย (ก.อบต.) ครั้งที่ 12/2565...

รับฟังเรื่องราวร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนโซนบ้านหนองบัวเงินเหนือ ...
 
 
1 ก.พ. 2566 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปล...
21 ต.ค. 2565 การรับลงทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส...
21 ต.ค. 2565 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริ...
22 ส.ค. 2565 ประกาศประกวดราคา โครงการ คสล. ม.14 บ.หนองสวรรค์
22 ส.ค. 2565 ประกาศประกวดราคา โครงการ คสล. ม.14 บ.หนองสวรรค์
26 ก.ค. 2565 เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบร...
6 พ.ย. 2563 ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 พ.ย. 2563 ราคากลางรถบรรทุก 6 ล้อ (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ
25 ธ.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นท...
24 ธ.ค. 2561 ประกาสผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังพื้นที่ทางการเกษตร ...
19 พ.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างหอสูงริมหนองหลวง
21 ก.ค. 2564 ปรกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านแบง ม.2 สายบ้านแ...
24 ส.ค. 2563 ปรกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายทางเดินรอบหนองส...
10 ส.ค. 2563 ปรกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายทางบ้านโนนห้วยท...
25 มิ.ย. 2563 ปรกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายทางเดินรอบหนองส...
10 มิ.ย. 2563 ปรกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายทางบ้านโนนห้วยท...
Loading...
 

ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช. เทศบาล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
สินค้า OTop
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ข้อมูลในตำบลหนองหลวง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566

 

 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 412769 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -