ITA อบต.หนองหลวง
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.nongluanglocal.go.th
 
 สภา อบต.

   
  นายสมศักดิ์ คำซองเมือง  
  ประธานสภา อบต.หนองหลวง  
   
  นายวีระ เพียรไทยสงค์ -ว่าง-  
 

รองประธานสภา อบต.หนองหลวง

เลขานุการสภา อบต.หนองหลวง

 
นายสมพงษ์ จุมพล นายจินดา  โพธิบุญมา นายดาว เมฆวัน นายบัวผัน ภักดีวุฒิ

สมาชิกอบต.หนองหลวงหมู่ที่ 1

สมาชิกอบต.หนองหลวงหมู่ที่ 2

นายทศพร เหมืองทอง นายพัสดร ชาวสวย นายพิทักษ์ ศรีสวัสดิ์ นายทองจันทร์ ศรีตำแย

สมาชิกอบต.หนองหลวงหมู่ที่ 3

สมาชิกอบต.หนองหลวงหมู่ที่ 4

นายสมพงษ์ วงษ์เชียงยืน นายปณชัย คล้อยคำ นางสวาท เตียงงา นายมน ภูหนองโอง

สมาชิกอบต.หนองหลวงหมู่ที่ 5

สมาชิกอบต.หนองหลวงหมู่ที่ 7

 
นายทองคำ ชมภูโคตร   นายชญช์ อินทะมาตร์ นายบุญพงษ์ ถานะ

สมาชิกอบต.หนองหลวงหมู่ที่ 8

สมาชิกอบต.หนองหลวงหมู่ที่ 9

 
นายเฉลิม ขานพิษ นายหนูเดช โพธิเกษ นายอนุวัฒน์ มะโนราช  

สมาชิกอบต.หนองหลวงหมู่ที่ 10

สมาชิกอบต.หนองหลวงหมู่ที่ 11

นายชาติชาย หงษ์งาม นายเจ้ย ศรีจันทร์มา นายสมพงษ์ ทวยกระโทก นายสุรศักดิ์ นันทจันทร์

สมาชิกอบต.หนองหลวงหมู่ที่ 12

สมาชิกอบต.หนองหลวงหมู่ที่ 13

นายสมบัติ ภูแข่งหมอก นายทองคำ โพธิ์ศรี นายเยี่ยง ฝอยทอง นายคงเดช วิชาชัย

สมาชิกอบต.หนองหลวงหมู่ที่ 14

สมาชิกอบต.หนองหลวงหมู่ที่ 15

นายดำรงค์  ชาวเกวียน นายพนม  ศรีโมรส นางสรารัตน์ ศรีอุดร นายอภิชิต ประกอบศรี

สมาชิกอบต.หนองหลวงหมู่ที่ 16

สมาชิกอบต.หนองหลวงหมู่ที่ 17

นายสุพรม  โพธิกมล นายจอมพันธ์ หมื่นราชา นางสอาด  ศิลป์เนตร นายชวน จันทร์แหล่

สมาชิกอบต.หนองหลวงหมู่ที่ 18

สมาชิกอบต.หนองหลวงหมู่ที่ 19

   
นายดำรงค์  คงปัญญา นายสมจิตร  มณฑา    

สมาชิกอบต.หนองหลวงหมู่ที่ 20

   

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 95244 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -