วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้าย (ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลหนองหลวง ประจำปี 2566 To Be Number One สามสร้าง ต้านภัยยาเสพติด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
จ้างจ้างเติมบรรจุถังเคมีถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านแบงใหม่ หมู่ที่ 20 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองสวรรค์ หมู่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองสวรรค์ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการแข่งขันกีฬาตำบลหนองหลวง ประจำปี 2566 To Be Number One สามสร้าง ต้านภัยยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านแบง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 6 (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง