วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางข้างประปาวัดป่าดอนกำ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหลวงเก่า หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางข้างประปาวัดดอนกำ บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองหลวงเก่า บ้านหนองหลวงเก่า หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
จ้างจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บง ๔๐๑๓ นค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางวัดป่าโพธิ์ทอง บ้านโนนมันปลา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวเงินประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบงประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง