วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาปรับภูมิทัศน์บ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาลงท่อระราบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักสำเร็จรูปบ่อขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปา บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปา บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 จุด บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 1 ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู กองสวัสดิการ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อปั๊มซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 HP จำนวน 4 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
ซื้อจัดชื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง