วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ต.ค. 2563
ซื้อถ้วยรางวัลและโล่รางวัลตามโครงการประเพณีลอยกระทง ตำบลหนองหลวง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำหรับเตรียมสถานที่โครงการประเพณีลอยกระทงตำบลหนองหลวง ประจำปี ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการประเพณีลอยกระทงตำบลหนองหลวง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2563
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ กองการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2563
จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บ้านหนองหลวงเก่า หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อแจกจ่ายให้แก่เด็กนักเรียนในสังกัดงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (1 ต.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อ แจกจ่ายให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ (1 ต.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก้วดวงตา ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวเงิน ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบง ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง