ITA อบต.หนองหลวง
E-service
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.nongluanglocal.go.th
 
 ติดต่อ-สอบถาม

แผนที่เส้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ชื่อ + นางสมัย ชนาราษฎร์
ตำแหน่ง + นายกอบต. หนองหลวง
โทรศัพท์ + 081-0606508
อีเมลล์ + admin@nongluanglocal.go.th
ชื่อ + นายสมใจ  นัติพันธ์
ตำแหน่ง + ปลัด  อบต. หนองหลวง
โทรศัพท์ + 042-414921
อีเมลล์ + admin@nongluanglocal.go.th
ชื่อ + นางสาวจินตนา  ศรีสุพันธ์
ตำแหน่ง + รองปลัด   อบต.หนองหลวง
โทรศัพท์ + 042-414921
อีเมลล์ + admin@nongluanglocal.go.th
ชื่อ + นางพิชามญชุ์  สารแสน
ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ + 042-414921
อีเมลล์ + admin@nongluanglocal.go.th
ชื่อ + นายเปี๊ยก  ใจคง
ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ + 042-414921
อีเมลล์ + admin@nongluanglocal.go.th
  ชื่อ +  
ตำแหน่ง + หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์ + 042-414921
อีเมลล์ +  
     
   
   
   
     
   
   
   
     
   
   
   

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 436096 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -