โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.nongluanglocal.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองคาย (ก.อบต.) ครั้งที่ 12/2565


วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางสมัย ชนาราษฎร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองคาย (ก.อบต.) ครั้งที่ 12/2565 โดยมีวาระการประชุมสำคัญดังนี้
-การเสนอโครงการ/กิจกรรม และการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2566
-การพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์พนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองคาย
โดยมีนายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดหนองคาย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย