โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.nongluanglocal.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชุมสภา อบต.หนองหลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ได้ดำเนินการ
ประชุมสภา อบต.หนองหลวง สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1/2565 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565
โดยมีนายวีระ เพียรไทยสงค์ ประธานสภา อบต.หนองหลวง ดำเนินการเปิดประชุมสภา พร้อมด้วย นางสมัย ชนาราษฎร์ นายก อบต.หนองหลวง คณะผู้บริหาร รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ร่วมประชุมสภา วาระการประชุมที่สำคัญคือ
-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
-พิจารณาให้ความเห็นชอบจัดซื้อถังขยะ
-พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุญาตใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติและที่ดิน ส.ป.ก เพื่อจัดตั้งวัด