ITA อบต.หนองหลวง
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.nongluanglocal.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
    รายละเอียดข่าว :

      ตามข้อ 17 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 และตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอนั้น       

     เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามระเบียบและกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ได้มีคำสั่งให้พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังตามเอกสารที่ปรากฎนี้

    เอกสารประกอบ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 96033 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -